گالری تصویر
لینک مرتبط
شماره حساب انجمن
سخنی از بهشت
اوقات شرعی
آگهی برگزاری مجمع عادی انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان
بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن مذکور دعوت میگردد در روز شنبه 95/6/6 ساعت 11 صبح در محل انجمن حضور بهم رسانند
:دستور جلسه
تصمیم گیری جهت پیوستن یا تشکیل کانون انجمن صنفی مربوطه به استناد بند 11 ماده 13

هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان
قابل توجه کلیه مدیران دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان

قابل توجه کلیه مدیران دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان

دریافت فایل
قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان دولت

قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان، دفاتر پیشخوان دولت از عوارض کسب پیشه معاف می باشند.

دریافت فایل
قابل توجه کلیه مدیران دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان

همه مدیران دفاتر ملزم به رعایت کلیه مفاد بخشنامه میباشند و درغیر اینصورت با مدیران خاطی طبق مقررات و ضوابط برخورد خواهد شد

دریافت فایل
گزیده اخبار روز
لینک داخلی
لینک مرتبط
تبلیغات
آمار بازدید سایت