گالری تصویر
لینک مرتبط
شماره حساب انجمن
سخنی از بهشت
اوقات شرعی
آگهی برگزاری مجمع عادی نوبت اول انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن مذکور دعوت میگردد که در روز چهارشنبه مورخ 96/10/6 ساعت 11 صبح در محل انجمن واقع در نسیم شهر انتهای خیابان دوم پ 430 برگزار می گردد حضور بهم رسانند

:دستور جلسه

1- ارائه گزارش بازرس و خزانه دار

2- برگزاری انتخابات بازرسی

هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان
قابل توجه کلیه مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان
لطفا در خصوص تماس تلفنی افراد ناشناس با خط ایرانسل با همکاران محترم مبنی بر واریز وجه نقد به حساب هر شخص دیگری جداّ خودداری فرمایید و در صورت تماس مکرر افراد ناشناس حتما ارکان انجمن را نسبت به حساسیت موضوع مطلع نمایید تا از طریق مراجع قضایی و انتظامی شهرستان پیگیری های لازم انجام گیرد


هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان
گزیده اخبار روز
لینک داخلی
لینک مرتبط
اینترنت تکنو2000